Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1. Ο παρών ιστότοπος https://www.urbangreen.gr ανήκει στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «URBANGREEN E.E.» και τον διακριτικό τίτλο URBANGREEN, που εδρεύει στην Αττική, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, αρ. 11, Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 14122, με ΑΦΜ 998520898 και με αρ. ΓΕΜΗ 078585642000 (στο εξής καλούμενη Εταιρεία), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@urbangreen.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 210 2849284.

1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου.  Οι επισκέπτες ή χρήστες της ιστοσελίδας πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού ιστότοπου και των υπηρεσιών που η Εταιρεία παρέχει μέσω αυτού, καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση του.  Κάθε επισκέπτης ή χρήστης που εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο (στο εξής καλούμενος για συντομία Eπισκέπτης/ Xρήστης) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Eπισκέπτης/ Xρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου.

 

2. Γενικοί Όροι

2.1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη, συνολικά ή διαζευκτικά: α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστότοπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του διαδικτυακού ιστότοπου, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους που βρίσκονται σε ισχύ κατά την πλοήγηση/ επίσκεψή του στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο.

2.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Επισκέπτη/Χρήστη να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του διαδικτυακού ιστότοπου. Ο Επισκέπτης/Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγησή του στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο.

 

3. Παρεχόμενες Πληροφορίες

3.1. H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυιακό ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

4.1. Το όνομα χώρου (domain name) www.urbangreen.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

4.2. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

4.3. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη και πάροχο του διαδικτυακού ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας.

4.4. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

4.5. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστότοπου και κάθε συναφής ενέργεια χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες θα θεωρηθεί ότι αποτελούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την ανόρθωση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας που έχει προκληθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

5. Ευθύνες Χρήστη

5.1. Ο Επισκέπτης/Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του διαδικτυακού ιστότοπου, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επίσης, συμφωνεί και αποδέχεται ότι υποχρεούται να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου από τρίτους.

5.2. Ο Επισκέπτης/Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τoν παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο, για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο ή/και προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή/και το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ., 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5.3. Ο επισκέπτης / χρήστης  υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

5.4. Σε περίπτωση που ο Επισκέπτης/ Χρήστης παραβιάσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή/και σε τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας.

5.5. Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

 

6. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

6.1. Η Εταιρεία θέτει τις υπηρεσίες της δια του ιστότοπου σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του ιστότοπου.

6.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) υποστεί ο Επισκέπτης/Χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου. Στις παραπάνω αιτίες συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών, καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών του.

6.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του ιστοτόπου ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

6.4. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόψει τη λειτουργία του ιστοτόπου της ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

6.5. Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο, ούτε εγγυάται την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας της ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιασδήποτε πληροφορίας άλλου συγγενικού διαδικτυακού ιστότοπου ή εξυπηρετητών (servers). Επίσης, δεν εγγυάται την ανυπαρξία «ιών» ή άλλων επιζήμιων συστατικών. Κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Επισκέπτης/ Χρήστης, ο οποίος δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό ιστότοπο ή άλλους, με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους, και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να συμβούν στον Επισκέπτη/Χρήστη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν.

6.6. Η Εταιρεία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση ή αίτημα των αρμόδιων Αρχών θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες για επιβολή του νόμου και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον χώρο, τα αρχεία, τα email και το περιεχόμενο του Επισκέπτη/ Χρήστη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Εταιρεία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της Εταιρείας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Επισκέπτη/ Χρήστη.

 

7. Σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες

7.1. Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους Επισκέπτες/ Χρήστες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι Επισκέπτες/ Χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των εν λόγω ιστοσελίδων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

7.2. Παρά το γεγονός ότι οι Επισκέπτες/ Χρήστες του παρόντος δικτυακού ιστότοπου αποδέχονται ότι η Εταιρεία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

 

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

8.1. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα διέπονται και θα επιλύονται με βάση το ελληνικό δίκαιο.

8.2. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Επισκέπτη/Χρήστη και της Εταιρίας αναφορικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και τις συναφθείσες μέσω αυτής συμβάσεις, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Λοιποί Όροι

9.1. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

9.2. Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Εταιρείας δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

9.3. Κάθε Επισκέπτης/ Χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα Ιστότοπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή, άμεση ή έμμεση, προς τους Επισκέπτες/ Χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει ο Ιστότοπος.

Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αναλυτικά για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (link ……… ), με την Πολιτική Χρήσης Cookies (αναλυτικά για την πολιτική χρήσης cookies (link …….), καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.